Dla członków TPSP: Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 16 marca br. (sobota) o godz. 11.00 (I termin) i 11.30 (II termin) Galeria TPSP „Przy Bramie” ul. Grodzka 34/36. Zapraszamy!

Porządek  zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokólanta.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności TPSP minionej kadencji (lata 2016 – 2018).
 6. Zatwierdzenie sprawozdań przez Walne Zebranie.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Prezesa oraz członków Zarządu.
 10. Wybór Komisji Artystycznej.
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 13. Przyjęcie i uchwalenie programu działania – preliminarza na 2019r.
 14. Podjęcie uchwał.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Zgodnie ze Statutem uczestnictwo w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jest obowiązkiem członka TPSP w Lublinie.

Zarząd TPSP