Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPSP odbędzie się 26 czerwca (sobota) godz. 11.30 (I termin) i 12.00 (II termin). Zapraszamy!

Porządek  zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór protokólanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności TPSP za rok 2020.
  5. Sprawozdania poszczególnych Komisji TPSP oraz sprawozdanie z Ogniska Plastycznego.
  6. Zatwierdzenie sprawozdań przez Walne Zebranie oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Przyjęcie i uchwalenie programu działania – preliminarza na 2021 r.
  8. Podjęcie uchwał.
  9. Dyskusja i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Zgodnie ze Statutem uczestnictwo w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym jest obowiązkiem członka TPSP w Lublinie.