Statut TPSP

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W LUBLINIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Towarzystwem”.
 2. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zawiązanym dla realizacji i przyczyniania się do rozpowszechniania kultury i sztuki, w szczególności sztuk pięknych, a także wspierania osób i organizacji, podejmujących takie działania.
 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz niniejszego statutu.
 5. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Towarzystwa oparta jest na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 8. Zależnie od potrzeb Towarzystwo w ramach swojej struktury organizacyjnej może tworzyć: a) terenowe jednostki organizacyjne w postaci kół, zwanych dalej Kołami, b) rady i komisje problemowe o charakterze opiniodawczym i wykonawczym.
 9. Koła nie posiadają osobowości prawnej i są tworzone uchwałą Zarządu na wniosek co najmniej 7 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już członkami zwyczajnymi. Koła rozwiązywane są uchwałą Zarządu. Tworząc Koło, Zarząd określa jego zasięg oraz siedzibę. Koło winno składać się z co najmniej 7 członków. Organami Koła są: Walne Zebranie Członków Koła, w skład którego wchodzą członkowie Koła, i Zarząd Koła, wybierany przez Walne Zebranie Członków Koła. Do władz Koła stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz Towarzystwa.

 Rozdział II

Cele i sposoby działania

 1. Celami Towarzystwa są: a) działania na rzecz krzewienia w społeczeństwie zamiłowania do sztuk pięknych i kształtowania kultury plastycznej, b) działania na rzecz aktywizacji artystycznej członków oraz kształtowanie świadomości artystycznej członków Towarzystwa i dbanie o podnoszenie ich umiejętności poziomu artystycznego, c) opieka i patronat nad ruchem amatorskim w zakresie szkolenia, organizowanie przeglądów, wystaw i konkursów malarskich, d) łączenie różnych dziedzin sztuki w kierunku tworzenia nowych form artystycznego wyrazu, e) ochrona swobody twórczości plastycznej, f) reprezentowanie interesów i ochrona praw członków zrzeszonych w Towarzystwie, g) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, h) działanie na rzecz kształtowania postaw społecznych i patriotycznych w środowisku członków i środowisku działania.
 2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez podejmowanie odpłatnie lub nieodpłatnie działań takich jak: a) współdziałanie z administracją państwową i samorządową, b) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, c) organizowanie wydarzeń artystycznych, d) organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, e) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie organizacji imprez artystycznych, f) tworzenie galerii, pracowni, warsztatów oraz sprawowanie nad nimi opieki, g) starania o pozyskiwanie dotacji, sponsorów i mecenasów sztuki, h) wspieranie akcji charytatywnych poprzez współpracę i udzielanie pomocy osobom chorym lub znajdującym się w potrzebie, i) tworzenie i organizowanie różnych form wsparcia i pomocy koleżeńskiej dla członków Towarzystwa, takich jak: organizowanie kilka razy w roku wystaw zbiorowych dla członków, pomoc w organizowaniu wystaw indywidualnych, sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży prac plastycznych członków, jak i prac podarowanych Towarzystwu, j) ustanawianie nagród lub dyplomów uznania za najlepsze prace eksponowane na wystawach organizowanych przez Towarzystwo, k) inne formy działalności mogące służyć realizacji celów statutowych Towarzystwa.

 Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Towarzystwo zrzesza członków: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych, d) seniorów.
 2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, która posiada obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która: a) złoży deklarację członkowską, b) deklaracja zostanie pozytywnie zaopiniowana w formie uchwały przez Zarząd Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 4. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
 5. Członkiem seniorem jest osoba fizyczna, członek Towarzystwa, który ukończył 80 lat życia.
 6. Członek senior zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. Poza tym członek senior ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 7. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 8. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu i przyjmowane jest przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo: a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa, b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa, c) udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo, d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a) brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów m.in. poprzez czynne i bierne prawo wyborcze, b) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa, c) regularnego opłacania składek i spełniania innych świadczeń na rzecz Towarzystwa, d) dbania o dobre imię Towarzystwa.
 11. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
 13. Członkowie honorowi i seniorzy posiadają prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek: a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,

– uchylania się od udziału w pracach Towarzystwa,

– niepłacenia składek za okres jednego roku,

– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

– orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki, c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 Rozdział IV

Władze Towarzystwa

 1. Władzami Towarzystwa są: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna, d) Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz mogą pełnić tę samą funkcję w Zarządzie nie dłużej niż przez dwie kadencje następujące bezpośrednio po sobie.
 4. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, seniorzy i honorowi, b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Towarzystwa. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem spraw osobowych, w których głosowanie jest tajne. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa, b) uchwalenie zmian statutu, c) wybór Prezesa Towarzystwa, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, i Komisji Artystycznej, d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji d.s. Artystycznych i sprawozdań finansowych, f) uchwalanie regulaminu Zarządu, g) uchwalanie budżetu, h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa, i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa, j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze, l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 11. Zarząd powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 12. Zarząd składa się z członków w liczbie od 5 do 10 osób, w tym Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, spośród których Zarząd wybiera w każdym przypadku: Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza, Członka Zarządu do spraw artystycznych i Członków Zarządu do spraw wystaw. Pozostali członkowie Zarządu są zwykłymi członkami Zarządu, chyba, że Zarząd wybierze ich do pełnienia innych, określonych przez Zarząd funkcji w Zarządzie.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
 14. Do kompetencji Zarządu należy: a) realizacja celów Towarzystwa, b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, c) sporządzanie planów pracy i budżetu, d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa, f) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, h) organizowanie szkoleń w zakresie rysunku, malarstwa i innych technik artystycznych, w tym ogniska plastycznego, i) przyjmowanie i skreślanie członków, j) zawieszanie uchwał Zarządów Kół w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, k) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zawieranie z nimi stosownych umów.
 15. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 16. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
 17. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolowanie działalności Towarzystwa, b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarząd, d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa, e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 19. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 20. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
 21. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
 22. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego są następujące: a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Towarzystwa, b) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami oraz pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa, c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 23. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 24. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków.
 25. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary: a) upomnienia, b) nagany, c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 6 miesięcy, d) wykluczenia z Towarzystwa.

Rozdział V

Komisja Artystyczna

 1. Towarzystwo tworzy Komisję Artystyczną stanowiącą organ doradczy i opiniotwórczy Zarządu w sprawach artystycznych.
 2. Komisja Artystyczna składa się z pięciu osób, t.j. przewodniczącego i czterech członków wybieranych na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 3. W Komisji Artystycznej może uczestniczyć dodatkowo Członek Zarządu do spraw artystycznych.
 4. Członek Komisji Artystycznej na czas oceny jego pracy na wystawę wyłącza się z Komisji, a jego miejsce zajmuje jego zastępca.
 5. Przewodniczący Komisji może powołać dodatkowego członka komisji, który powinien być zawodowym plastykiem, historykiem sztuki bądź krytykiem sztuki. Dokooptowani członkowie biorą udział w pracach Komisji z głosem doradczym.

 Rozdział VI

Majątek i Fundusze

 1. Majątek Towarzystwa powstaje: a) ze składek członkowskich, w tym opłat wpisowych, b) darowizn, spadków, zapisów, c) dochodów z własnej działalności statutowej, w tym prowizji od sprzedaży prac plastycznych członków Towarzystwa, d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Towarzystwa, e) dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
 3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku jednym z członków Zarządu składających oświadczenie woli musi być Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik.

 Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej. Obowiązki likwidatorów określają obowiązujące przepisy. Majątek zlikwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cele statutowe Towarzystwa lub na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Towarzystwa. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Towarzystwa.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
 4. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.