Statut TPSP

S T A T U T

T O W A R Z Y S T W A   P R Z Y J A C I Ó Ł   S Z T U K   P I Ę K N Y C H

W   L U B L I N I E

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

1. Stowarzyszenie o nazwie „Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych” zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Nazwa Towarzystwa jest zastrzeżona.

& 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Lublin. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

& 3

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków, większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych i honorowych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków

& 4

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

& 5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

& 6

Towarzystwo ma prawo używać odznak, godła i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

& 7

Zależnie od potrzeb Towarzystwo w ramach swojej struktury organizacyjnej może tworzyć wewnętrzne jednostki:

1) Koła tworzone i działające na zasadzie postanowień rozdziału VI statutu. Jednostki takie nie będą posiadały osobowości prawnej

2) Jednostki gospodarcze tworzone przez Zarząd i działające na podstawie odrębnych regulaminów organizacyjnych, uchwalonych przez Zarząd Towarzystwa

3) Rady i komisje problemowe o charakterze opiniodawczym.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

& 8

Celem Towarzystwa jest:

1) Krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuki pięknych i kształtowanie kultury plastycznej.

2) Kształtowanie świadomości artystycznej członków Towarzystwa oraz dbanie o podnoszenie ich umiejętności i poziomu artystycznego.

3) Ochrona swobody twórczości plastycznej oraz szerzenie kultury plastycznej.

4) Popularyzowanie i promowanie dziedzictwa i współczesnych wartości kultury plastycznej i propagowanie społecznego współdziałania kulturalno-twórczego.

5) Tworzenie bazy organizacyjnej i materialnej, wspomagającej rozwój i upowszechnianie twórczości plastycznej oraz pozyskiwania szerokich kręgów jej odbiorców w kraju i zagranicą.

6) Reprezentowanie interesów i ochrona praw artystów, członków zrzeszonych w Towarzystwie.

7) Opieka i patronat nad ruchem amatorskim w zakresie szkolenia, organizowanie przeglądów, wystaw i popularyzacja wartościowych osiągnięć.

& 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Współdziałanie z administracją państwową i samorządową.

2) Współpraca z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, naukowymi i społecznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi.

3) Tworzenie galerii, pracowni, warsztatów, domów pracy twórczej oraz sprawowanie nad nimi opieki.

4) Organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowanie innych wszelkich działań, służących prezentacji i wymianie doświadczeń i osiągnięć artystycznych członków Towarzystwa.

5) Tworzenie i organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej takich jak:

a) Organizowanie raz do roku przeglądu wiosennego prac plastycznych dla wszystkich członków oraz wystawy jesiennej i poplenerowej.

b) Pomoc w organizowaniu wystaw indywidualnych.

c) Sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży prac plastycznych członków jak i prac podarowanych Towarzystwu.

d) Ustanawianie nagród lub dyplomów uznania za najlepsze prace eksponowane na wystawach organizowanych przez Towarzystwo.

e) Inicjowanie wydawnictw związanych z malarstwem, sztuką i jej historią.

6) Starania o pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki.

7) Wspieranie akcji charytatywnych poprzez współpracę i udzielanie wszelkiej możliwej pomocy osobom chorym lub znajdującym się w potrzebie, które są zrzeszone w Stowarzyszeniach lub przebywają w różnego rodzaju ośrodkach prowadzonych przez te Stowarzyszenia lub też inne organizacje.

8) Inne formy działalności mogące służyć realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

& 10

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

& 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych

2) członków wspierających

3) członków honorowych

& 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe Towarzystwa oraz dająca rękojmię czynnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej jak i będąca cudzoziemcem, także nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w ust. 1 oraz która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd (lub Zarząd Koła), na podstawie pisemnej deklaracji.

6. Nadania godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, ma wniosek Zarządu (lub Zarządu Koła).

& 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze Towarzystwa.

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,

5) noszenie odznaki organizacyjnej.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) dbać o dobre imię Towarzystwa,

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

& 14

1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa członka zwyczajnego określone w & 13 ust. 1 pkt 2-5 statutu.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Towarzystwa.

3. Członek wspierający obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

4. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw i obowiązków członka zwyczajnego z wyłączeniem & 13 ust. 2 pkt 4 statutu.

& 15

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa , zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres jednego roku.

4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzeczenia sądu powszechnego  orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

5) wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sąd Koleżeński w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-4 orzeka Zarząd Towarzystwa, natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 5 Sąd Koleżeński. Zarówno Zarząd jak i Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia i odwołania do Walnego zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

& 16

1. Władzami Towarzystwa są władze naczelne oraz władze terenowe.

2. Organami władz naczelnych Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd Towarzystwa

3) Komisja Rewizyjna

4) Sąd Koleżeński

3. Organami władz terenowych są:

1) Walne Zebranie Członków Koła

2) Zarząd Koła

4. Jednostki terenowe Towarzystwa o których mowa w ust. 3 statutu, będą powoływane uchwałą Zarządu, na wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już członkami zwyczajnymi. Tworząc Koło Zarząd określa zasięg terytorialny oraz siedzibę.

& 17

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członów pochodzących z wyborów.

A. Walne Zebranie Członków

& 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają

1) w pierwszym terminie – zgodnie z & 17 ust. 2 statutu.

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

& 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa:

1) z własnej inicjatywy

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej

3) na umotywowane żądanie, co najmniej 20 członków zwyczajnych.

5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

& 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.

2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Zarządów Kół terenowych.

3) Zatwierdzanie na wniosek zarządu regulaminów działalności jednostek organizacyjnych o których mowa w & 7 pkt 2 i 3 statutu.

4) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5) Wybór ( w głosowaniu tajnym ) Prezesa Towarzystwa oraz członków pozostałych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6) Uchwalanie statutu i jego zmian.

7) Zatwierdzenie budżetu i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.

8) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

10) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego wniesionych przez członków Towarzystwa.

11) Powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń.

12) Nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu (lub Zarządu Koła) godności członka honorowego.

13) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

B. Zarząd

& 21

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z od 5 do 10 członków wybranych przez Walne Zebranie, dodatkowo w skład Zarządu mogą wchodzić Przewodniczący Kół terenowych.

3. W skład Zarządu w każdym przypadku wchodzą:

a) Prezes,

b) Wice-Prezes d/s organizacyjnych,

c) Wice-Prezes d/s wystaw,

d) Skarbnik

e) Sekretarz

4. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 3-letnią kadencję.

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

7. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście.

8. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje na ten okres Wice-Prezes wyznaczony przez Zarząd.

& 22

1. Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy:

1) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków

2) Realizacja celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

3) Określanie budżetu i preliminarzy.

4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa.

5) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

6) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

7) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

8) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

9) Kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa.

10) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

11) Zawieszanie uchwał Zarządów Kół, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.

12) Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zawieranie z nimi stosownych umów.

13) Urządzanie i organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów, plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowanie innych wszelkich działań służących realizacji  statutowych celów.

14) Organizowanie Ognisk Plastycznych.

15) Opracowywanie regulaminów jednostek organizacyjnych, o których mowa w & 7 pkt 2 i 3 i przedkładanie ich do zatwierdzania Walnemu Zebraniu Członków.

2. W razie zawieszenia Zarządu Koła o którym mowa w ust. 1 lit. 11 statutu, Zarząd powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Koła przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

C. Komisja Rewizyjna

& 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4 W składzie Komisji Rewizyjnej powinien wejść przynajmniej jeden członek Towarzystwa znający zasady gospodarki finansowej oraz księgowości.

5 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa w tym działalności jednostek terenowych o których mowa w & 7 statutu za wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego.

2) Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwoływania go przez Zarząd Towarzystwa, ww terminie lub trybie przewidzianym w statucie.

3) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła w razie nie zwołania go przez Zarząd Koła.

4) Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Towarzystwa lub Zarządu Koła, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dat złożenia wniosku (żądania).

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków i Walnym Zebraniu Członków Koła wniosków o udzielenia (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Towarzystwa.

6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Członków Koła.

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

& 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

D. Sąd Koleżeński

& 25

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

& 26

1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy Przewodniczący Sądu lub jego Zastępca.

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Członków Koła w przypadku kiedy sprawa dotyczy działalności jednostki terenowej tj. Koła.

& 27

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) Rozpoznanie spraw związanych z naruszeniem przez członków (oraz członków Kół) postanowień statutu.

2) Rozpoznanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa (także Kół Terenowych).

3) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

& 28

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienia

2) nagany

3) zawieszenie w sprawach członkowskich na okres od 1 do 6 miesięcy

4) wykluczenie z Towarzystwa z przyczyn określonych w & 15 ust. 1 statutu.

& 29

1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka lub organu Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

3. Stronom sporu od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje w terminie 30 dni od daty doręczenia prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków lub Walnego zebrania Członków Koła w przypadku kiedy sprawa dotyczy działalności jednostki terenowej tj. Koła.

4. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

Rozdział V

ORGANY DORADCZE

& 30

1. Komisja Artystyczna jest organem o charakterze doradczym i opiniodawczym powołanym do oceny prac plastycznych pod względem artystycznym.

2. Komisja Artystyczna składa się z czterech członków i ich zastępców będących plastykami reprezentujący różne dziedziny twórczości. Członkowie ci są wybierani na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

3. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący i trzech członków.

4. Członek Komisji Artystycznej na czas oceny jego pracy na wystawę wyłącza się z Komisji a jego miejsce zajmuje jego zastępca.

5. Przewodniczący Komisji może dodatkowo powołać dodatkowego członka, który powinien być zawodowym plastykiem, historykiem bądź krytykiem. Dokoptowani członkowie biorą udział z głosem doradczym w pracach Komisji.

6. Wszystkie prace eksponowane na wystawach organizowanych przez Towarzystwo podlegają ocenie i kwalifikacji przez Komisję Artystyczną.

7. Komisja Artystyczna ma obowiązek przyjąć jedną pracę zgłoszoną przez członka Towarzystwa na tzw. „Przegląd wiosenny”.

8. Tryb zwoływania i prowadzenia obrad reguluje regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VI

JEDNOSTKI TERENOWE TOWARZYSTWA – KOŁA ( PLASTYCZNE )

& 31

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje Koła, według zasad określonych w & 7 pkt. 1 oraz & 16 ust. 3 i 4 statutu.

2. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku:

1) Zaprzestania faktycznej działalności przez Koło lub zmniejszenia się stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok.

2) Założenia przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie.

3. Władzami Koła są władze określone w & 16 ust. 3 statutu.

4. Postanowienia & 17 statutu stosuje się odpowiednio.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA

& 32

1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą jednostki terenowej tj. Koła.

2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

& 33

Do Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1) Uchwalanie programów działania Kół

2) Wybór i odwołanie Przewodniczącego Koła oraz Członków władz Koła

3) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Koła oraz udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującym władzom.

& 34

W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział:

1) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Koła.

2) Z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Koła, członkowie władz naczelnych Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

& 35

1. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad.

2. Postanowienia & 18 ust. 3 i 4 statutu stosuje się odpowiednio.

& 36

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:

1) z własnej inicjatywy

2) na żądanie Zarządu Towarzystwa

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa

4) na pisemny wniosek co najmniej 10 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Koła.

2. Zarząd Koła jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,3 i 4.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Koła Walnego Zebrania Członków Koła, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

B. Zarząd Koła

& 37

Zarząd Oddział kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz naczelnych.

& 38

1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego Koła oraz trzech członków.

2. Posiedzenia Zarząd Koła zwołuje Przewodniczący.

3. Postanowienie & 21 ust. 7 i 8 statutu stosuje się odpowiednio.

& 39

2. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Zarządu Towarzystwa i Walnego Zebrania Członków Koła.

2) Określenie szczegółowych kierunków działania Koła.

3) Uchwalanie budżetu Koła i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.

4) Reprezentowanie Koła na zewnątrz.

5) Zaciągania zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych środków i upoważnień udzielonych przez Zarząd Towarzystwa.

6) Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz wnioskowanie do Zarządu Towarzystwa o ich skreślanie ( & 15 ust. 1 pkt. 1-4 statutu ) i do Sądu Koleżeńskiego o ich wykluczenie z powodu naruszenia zasad określonych w & 15 ust. 1 pkt. 5 statutu.

7) Uchwalanie wniosków do Zarządu Towarzystwa o rozwiązanie Koła.

8) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

9) Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

10) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

11) Kierowanie bieżącą pracą Koła.

12) Przekazywanie wszystkich zebranych składek członkowskich do Zarządu Towarzystwa.

13) Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Koła i Zarządowi Towarzystwa.

& 40

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Koła określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

& 41

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

& 42

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa

3) dotacje

4) darowizny, zapisy, spadki

5) prowizji od sprzedaży prac plastycznych członków Towarzystwa

6) wpływy z działalności statutowej

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca. Cała kwota pochodząca ze składek członkowskich Koła Zarząd Koła odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Towarzystwa.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz nieruchomościową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

& 43

Dla reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działający łącznie tj. Prezes i Wice-Prezes lub Prezes i Skarbnik. W przypadku nieobecności Prezesa inny upoważniony przez Zarząd Towarzystwa jego członek.

Rozdział VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

& 44

1. Uchwalenia statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz 855 )

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.