Jubileusz 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie – Wystawa Jubileuszowa (Klasztor Ojców Dominikanów, Galeria „Przy Bramie”) GALA JUBILEUSZOWA odbędzie się 8 listopada (piątek) o godz. 16.00 w Klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9 (krużganek wschodni obok wirydarza i Sala Unii) wstęp za zaproszeniami.

W obecnym, 2019 roku obchodzimy 55 rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Jest to oczywiście okazja do świętowania, ale także do refleksji, wspomnień i podsumowań dotychczasowej pracy. Na początku warto przypomnieć czym jest Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Jest to stowarzyszenie kulturalne posiadające osobowość prawną. Opiera ono swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Podstawowe cele tej działalności, to krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych oraz opieka nad nieprofesjonalnym ruchem plastycznym. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie utrzymuje się ze składek i darowizn członków, działalności własnej galerii i ogniska plastycznego oraz okazjonalnych darowizn sponsorów. Większe imprezy dotowane były  i są przez Wydziały Kultury Urzędów: Miejskiego w Lublinie i Puławach, Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Lublinie, a także Ministerstwo Kultury i Sztuki. Towarzystwo posiadało własne Koło w Puławach.

Przy okazji tak zacnego Jubileuszu warto wrócić do samych początków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. TPSP powstało z inicjatywy Bogdana Białkowskiego, Henryka Głazowskiego i Pawła Grzankowskiego. Pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa (w zebraniu uczestniczyło kilkanaście osób) odbyło się 12 listopada 1964 roku i właśnie tę datę przyjmuje się jako początek działalności Towarzystwa. Z tamtego inicjalnego czasu nadal wśród nas pozostaje jedna wybitna osoba – członek honorowy, założyciel TPSP w Lublinie – Zbigniew Jóźwik. Chociaż wielu upatruje korzeni Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w powstałym w latach trzydziestych ubiegłego wieku Towarzystwie Propagandy Sztuki (patrz „XXV lat TPSP w Lublinie” Alina Wawrzosek, Izabela Malicka, Zofia Wieluńska), to bezpośrednimi prekursorami naszej organizacji są dwa niesamodzielne ugrupowania plastyków amatorów (przy Wojewódzkim Domu Kultury i przy Towarzystwie Wiedzy Powszechnej) istniejące po II wojnie światowej w Lublinie przez bardzo krótki okres czasu. Impulsem zaś do utworzenia TPSP był zarówno brak jednego, samodzielnego stowarzyszenia dbającego o kształcenie i interesy plastyków nieprofesjonalnych, jak też powstanie nieco wcześniej (1960 r.) Klubu Nauczycieli Rysunku przy ZNP. Szczegółowa historia TPSP znajduje się na stronie internetowej www.tpsp-lublin w publikacji „Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie 1964-2014”.

Obecnie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie posiada (od 1979 r.) własną siedzibę przy ul. Grodzkiej i realizuje swoje cele między innymi poprzez prezentacje wystaw plastyki profesjonalnej i amatorskiej we własnej galerii „Przy Bramie”. Galeria ta zaprezentowała do tej pory ponad pół tysiąca wystaw. Wystawy członków TPSP pokazywane są także w innych miejscach, miastach, a nawet krajach. Z działalnością wystawienniczą łączy się organizowanie konkursów malarstwa. Najdłużej, bo od 1997 r. realizowany jest projekt-konkurs malarstwa dla członków Towarzystwa – „Lublin w Malarstwie”.

Bardzo ważnym punktem w działalności edukacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie jest prowadzone od 1976 r. Ognisko Plastyczne dla młodzieży i dorosłych. Założone zostało dzięki pomocy Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
i wizytatora tegoż wydziału – Wandy Brajerskiej, która następnie przez wiele lat była kierownikiem Ogniska (po latach zastąpiła ją Lucyna Juchkiewicz). Ognisko Plastyczne zatrudnia zarówno nauczycieli akademickich, jak i nauczycieli liceum plastycznego (najdłużej pracujący to Maciej Bijas, Waldemar Arbaczewski oraz zmarły w ubiegłym roku Waldemar Figiel). W ostatnich latach Ognisko, odpowiadając na zapotrzebowanie członków TPSP, wprowadziło oprócz kursów rysunku i malarstwa (stopnia podstawowego i zaawansowanego) kursy malowania akwareli, ikon, portretu i aktu. Działalność edukacyjna, która jednocześnie integruje środowisko Towarzystwa, to: plenery malarskie organizowane w Polsce i za granicą, wycieczki na wystawy i prelekcje o sztuce. Od kilku lat w galerii TPSP odbywają się również wieczory poetyckie. Od 1993 r. w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie organizowane są spotkania wigilijne i noworoczne. Jak wcześniej wspomniałam, działalność TPSP w Lublinie opiera się na pracy społecznej własnych członków. Są to ludzie różnych zawodów i o różnym poziomie wykształcenia plastycznego i ogólnego. Wszystkich ich łączy umiłowanie sztuk plastycznych i pasja tworzenia. Oprócz amatorów do Towarzystwa należą także profesjonalni artyści plastycy zrzeszeni w różnych związkach twórczych. Członkowie TPSP w Lublinie najbardziej zasłużeni w pracy społecznej na rzecz Towarzystwa otrzymują tytuł Członka Honorowego (w tej chwili 8 osób), a najstarsi tytuł Członka Seniora (23 seniorów). Obecnie członkami honorowymi są: Wanda Brajerska, Zbigniew Jóźwik, Lucyna Juchkiewicz, Czesław Kosik, Izabela Malicka, Stanisław Popek, Roman Rogala
i Elwira Wasak.

Najważniejszą rolę w działalności Towarzystwa odgrywają kolejne Zarządy i prezesi TPSP, których wkład pracy w funkcjonowanie organizacji jest największy. Do najbardziej zasłużonych prezesów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie należy nieżyjąca już Alina Wawrzosek oraz pełniący funkcję prezesa przez kolejne 20 lat Kazimierz Drzewiński, którego na zawsze pożegnaliśmy w tym roku. W ciągu dwóch ostatnich lat odeszli od nas także Stanisław Mrówczyński – wieloletni członek Zarządu i Komisji Artystycznej TPSP oraz członek Zarządu – Leszek Strachota. Od lutego 2019 r. nowym prezesem Towarzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych w Lublinie jest Maria Teresińska-Wieczorek, wybrana po Urszuli Uklejewskiej, która kierowała pracami TPSP przez prawie 3 kadencje. Chociaż Maria Teresińska-Wieczorek debiutuje jako prezes, to jej doświadczenie pracy w Zarządzie TPSP, w którym pełniła już różne funkcje, do pozycji wiceprezesa włącznie, sięga 2001 r. Warto przypomnieć, że TPSP było w ostatnich latach kilkakrotnie wyróżniane: w 2014 r. podczas obchodów Jubileuszu 50-lecia otrzymało Medal Prezydenta Miasta Lublin, w 2018 r. w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców otrzymało Medal 700-lecia Miasta Lublin, a w obecnym 2019 r. podczas Gali Kultury 28 maja, w uznaniu za znaczący wpływ na upowszechnianie sztuk pięknych, otrzymało Medal Unii Lubelskiej, wręczony osobiście przez Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka prezes TPSP Marii Teresińskiej-Wieczorek.

Na zakończenie należy dodać kilka słów o Jubileuszowej Wystawie 55-lecia TPSP
w Lublinie. Jest to wystawa o formie otwartej na różne grupy członków TPSP i dająca możliwość zaprezentowania swojej pracy każdemu uczestnikowi. Tym razem wystawa jest eksponowana jednocześnie w dwu miejscach – w galerii TPSP „Przy Bramie” oraz w krużgankach klasztoru O.O. Dominikanów. Prezentowane na wystawie prace plastyczne, to nowe prace czynnych, zwyczajnych członków TPSP, prace członków honorowych i seniorów oraz prace członków nieżyjących, a także obrazy nagrodzone w kolejnych edycjach konkursu „Lublin w Malarstwie”, będące jednocześnie własnością Towarzystwa. Wyboru prac na wystawę, głównie malarskich, dokonali członkowie TPSP sami, jak i z pomocą Komisji Artystycznej oraz Zarządu. Tak pomyślana wystawa daje możliwość konfrontacji różnorodności wrażliwości, ekspresji jak i doświadczenia twórczego uczestników. Jest ona też okazją do artystycznego i fizycznego spotkania twórców. Wystawa ta, stanowiąc w miarę pełny przekrój dokonań plastycznych członków TPSP w Lublinie, umożliwia też odbiorcom poznanie efektów ich pracy.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie (mimo że w naszym mieście w ostatnim dziesięcioleciu powstało wiele nowych środowisk, ugrupowań, ruchów i szkół plastycznych) nadal pełni swoje zadanie, odpowiadając na oczekiwania i potrzeby nieprofesjonalnego środowiska malarskiego, ukierunkowując je na wspólny cel, którym jest upowszechnianie kultury plastycznej.

 

                                                                                                          Elwira Wasak

 

Partnerzy wydarzenia:

Patroni medialni:

,