Dla członków TPSP: Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się dnia 26 marca 2022 r. (sobota) o godz. 11.00 (I termin) i 11.30 (II termin). Zapraszamy!

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 26 marca br. (sobota) w Galerii TPSP „Przy Bramie” ul. Grodzka 34/36 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze o godz. 11.00 (I termin)        i 11.30 (II termin).

Porządek  zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokólanta.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności TPSP minionej kadencji (lata 2019 – 2021).
 6. Zatwierdzenie sprawozdań przez Walne Zebranie.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Prezesa oraz członków Zarządu.
 10. Wybór Komisji Artystycznej.
 11. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 12. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 13. Przyjęcie i uchwalenie programu działania – preliminarza na 2022 r.
 14. Podjęcie uchwał.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Zgodnie ze Statutem uczestnictwo w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jest obowiązkiem członka TPSP w Lublinie.

Zarząd TPSP